Visualizing Big Graphs


Publication(s):

  • Zhiyuan Lin, Nan Cao, Hanghang Tong, Fei Wang, U. Kang, Duen Horng (Polo) Chau: Demonstrating Interactive Multi-resolution Large Graph Exploration. ICDM Workshops 2013: 1097-1100
  • Lei Shi, Nan Cao, Shixia Liu, Weihong Qian, Li Tan, Guodong Wang, Jimeng Sun, Ching-Yung Lin: HiMap: Adaptive visualization of large-scale online social networks. PacificVis 2009: 41-48
Video | Online Demo | Website


Visual Analysis of Enterprise Social Network


Publication(s):

  • Ching-Yung Lin, Nan Cao, Shixia Liu, Spiros Papadimitriou, Jimeng Sun, Xifeng Yan: SmallBlue: Social Network Analysis for Expertise Search and Collective Intelligence. ICDE 2009: 1483-1486
  • Jimeng Sun, Spiros Papadimitriou, Ching-Yung Lin, Nan Cao, Shixia Liu, Weihong Qian: MultiVis: Content-Based Social Network Exploration through Multi-way Visual Analysis. SDM 2009: 1064-1075
  • Shixia Liu, Nan Cao, Paul Moody, and Tianshu wang. Trammel Map: Providing a Clear View of the Enterprise Social Network. IEEE Infovis 2007
Video | Online Demo | Website