Visual Analysis of Twitter Data


Publication(s):

  • Jian Zhao, Nan Cao, Zhen Wen, Yale Song, Yu-Ru Lin and Christopher Collins. "#FluxFlow: Visual Analysis of Anomalous Information Spreading on Social Media", IEEE VAST 2014
  • Lulu, Nan Cao, Zhen Wen, Fei Wang, Yu-Ru Lin, Huamin Qu, Visualizing Sentiment Divergence Dynamics in Social Media Through SocialHelix, IEEE InfoVis, Poster, 2013
  • Nan Cao, Yu-Ru Lin, Xiaohua Sun, David Lazer, Shixia Liu and Huamin Qu. "Whisper: Tracing the Spatiotemporal Process of Information Diffusion in Real Time", IEEE InfoVis 2012
Video | Online Demo | Website


Visual Analysis of Enterprise Social Network


Publication(s):

  • Ching-Yung Lin, Nan Cao, Shixia Liu, Spiros Papadimitriou, Jimeng Sun, Xifeng Yan: SmallBlue: Social Network Analysis for Expertise Search and Collective Intelligence. ICDE 2009: 1483-1486
  • Jimeng Sun, Spiros Papadimitriou, Ching-Yung Lin, Nan Cao, Shixia Liu, Weihong Qian: MultiVis: Content-Based Social Network Exploration through Multi-way Visual Analysis. SDM 2009: 1064-1075
  • Lei Shi, Nan Cao, Shixia Liu, Weihong Qian, Li Tan, Guodong Wang, Jimeng Sun, Ching-Yung Lin: HiMap: Adaptive visualization of large-scale online social networks. PacificVis 2009: 41-48
  • Shixia Liu, Nan Cao, Paul Moody, and Tianshu wang. Trammel Map: Providing a Clear View of the Enterprise Social Network. IEEE Infovis 2007
Video | Online Demo | Website